(905) 709-4114
Skrota bilen Göteborg

Skrota bilen Göteborg

Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva bärgning av bilskrot Göteborg/farligt avfall
En skrotbil klassas som farligt avfall och innehåller miljöfarliga komponenter som t ex kvicksilver och olja som sprids i miljön när bilen bryts ned. Kvicksilver från en enda skrotbil, ca 5-10 gram, är t ex tillräckligt för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö. Petroleumbaserade produkter som bensin, motoroljor och glykol förstör vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och brunnar. Tungmetaller som bly och kvicksilver bryts inte ned utan stannar kvar i marken och lagras i växter och organismer. Andra miljöfarliga ämnen är bilarnas elektriska komponenter, HA-oljor i däck, olika metaller och plaster, glas, bilbatterier samt batterisyror.
Skrota bilen hos en bilskrot Göteborg innan du gör dig skyldig till miljöbrott
Enligt Miljöbalken är det förbjudet och därmed straffbart att överge en uttjänt bil på ett sätt som kan påverka människors hälsa och miljön. En bilägare kan åtalas för miljöbrott oavsett om bilen står på egen, annans eller på allmän mark så skrota bilen Göteborg. Det är också ett miljöbrott att förvara en uttjänt bil på t ex den egna tomten på ett sätt som strider mot miljöbalkens bestämmelser.
Producentansvar
Vad omfattas av producentansvaret. Detta ansvar innebär att producenten är skyldig att kostnadsfritt ta emot egentillverkade eller importerade bilar som registrerats för första gången efter den 31 december 1997. Men om bilen saknar ekonomiskt värdefulla delar eller i betydande omfattning utrustats med delar från annan än producenten som knappast kan återanvändas eller återvinnas, kan producenten kräva ersättning. Men efter den 1 januari 2007 ska alla bilar kunna lämnas gratis till en producent.

Ytterligare lagregler som pekar på att lämna och skrota bilen hos en auktoriserad bilskrotning

Det är viktigt att bilen lämnas till en auktoriserad bilskrot Göteborg, för om inte avregistreringen går korrekt till kan siste ägaren kvarstå som ägare med kostnader och andra obehagliga besvär som följd. Vid avregistrering erhåller aktuell ägare återbäring av vägskatten. Vidare åtager bilskrotaren att påbörja skrotningsprocessen som innefattar ett lagkrav på att återvinningsgraden skall från 2002 vara minst 85 % och från år 2015 vara minst 95%Ytterligare lagregler som pekar på att lämna och skrota hos en auktoriserad bilskrotning. Men att inte lämna och skrota sin bil till någon auktoriserad bilskrotningsföretag kan bli mycket dyr med tanke på de kostnadskrävande åtgärder som en mark- eller vattensanering
skulle kosta. Den allt mera fokuserade miljöproblematiken i allmänhet borde kanske i synnerhet uppmärksamma bilägare att fokusera mer på sina egna uppställningsplatser.

Första steget i lämna och skrota bilen till auktoriserad bilskrot

Troligtvis är den uttjänta bilen för skrotning avställd eller behäftad med körförbud så bärgning måste anlitas. Det finns en del att välja mellan om man letar på internet under sökorden skrotning av bil, skrota bilen, hämta skrotbil, bilskrot Göteborg, bilskrotning, skrotbilar osv. Bilskrot Göteborg Men bäst är att anlita en aktör som innehar de tillstånden som krävs i ett sådant här fall. Oljor av olika sorter, kylvätska, freon, batteri, syra, bensin, diesel och övrigt som Miljödepartementet i sin skrivelse är klassade som miljöfarligt avfall är faktorer att ta fasta på. Att välja en aktör som kan hämta och skrota gratis sammanfaller också med producenternas gemensamma överenskommelse, att det inte skall behöva kosta något då en komplett
uttjänt bil med original katalysator lämnas in för skrotning. Den sista utfästelsen kan dock snabbt förändras eftersom priset för råvarustålet är beroende av världsmarknadens prissättning och inte kan förutses. Efter vald aktör skrotas bilen av ett auktoriserat bilskrotningsföretag.
Hos bilskrotaren
Vissa bilskrotare demonterar bilen för försäljning av begagnade bildelar och vissa väljer att återvinna bilen totalt. Bärgningen av vår bil går till den sist nämnda kategori när du skrota bilen Göteborg.